مواردبحرانی-    مواردفعال-   بهبودیها-       مرگ جدید-   کل فوتی-   مواردجدید-کل مبتلایان

تشخیص بیماری از روی زبان و عنبیه با ورود در لینک زیر:

https://chat.whatsapp.com/F9IegGeIhzMFbvQ37uTqtl

 

اینستاگرام:

 

m_h14000