عوامل سقط جنين:

1.خوردن زرين گياه

2.خوردن زياد زرشک(خام يا پخته، بي دانه يا بادانه و....)

3.خوردن زياد خاکشير يا شربت خاکشير (عقيمي هم در پي دارد)

4.خوردن نخود فرنگي(مردها هم نبايد بخورند. اگر بخورند اسپرمهايشان کم ميشود.)

5.خوردن تخم کتان يا بيچ. اگر زن حامله 35 روز پشت سر هم بخورد عقيم ميشود.موجب سقط جنين نيز هست)

6.خوردن روغن کرچک

7.خوردن هسته انگور و روغن هسته انگور(خوردن انگور که خون ساز است اشکال ندارد. فربه کننده است. هم براي خودش هم براي جنين. مردها کلا هسته انگور نخورند چرا که اسپرم ها را کم ميکند. ) حتي خوردن 21 عدد مويز هم بدون هسته باشد. (خوردن مويز منگنز بدن را تأمين ميکند)

8.خوردن انبه نارس و ترشي اي که از انبه نارس است و نيز مغز هسته انبه (هم براي مرد هم براي زن بد است. اسپرم مرد را به صفر ميرساند.)

9.خوردن گوشت پرستو

10.سنگ بويه يا سنگ دانه يا مول مولي اسپرم مرد را کم ميکند. زن حامله هم نبايد بخورد.

11.قندهاي شيميايي، اسناس هاي شيميايي، نوشابه هاي گاز دار، آبميوه هاي شيميايي، انواع فست فودها و.... براي زن حامله و شيرده ضررش دو برابر است زيرا اينها هم بلوغ زود رس براي بچه ها در پي دارد و هم اينکه عقيمي زودرس در پي دارد و يائسگي زود رس مي آورد.

12.تمام گياه نيلوفر آبي: گل و برگ و ساقه و ريشه اش اسپرم هاي مرد را به صفر ميرساند.

درمان کسي که سيروز کبدي دارد يا کمک به درمان سرطان کبد يا غلظت خون و مانند اينها اين است که در 24 ساعت يک قاشق غذاخوري زرشک خام بخورد به همراه غذا نه اينکه زياد بخورد.

موارد فوق شايد فوائدي داشته باشد اما براي زن حامله و جنين ضرر دارد لذا نبايد زن حامله مصرف کند.

مثلا بجاي روغن کرچک، روغن زيتون بخورد، غذاي آبکي بخورد، آبگوشت، سوپ، آش شل، تالبي وسط روز، گلابي عصرانه، انجير صبح ناشتا بخور که اين موارد ملين است.

 

13. اشنام يا عرق شوره هم سستي زانو در پي دارد هم معده را ضعيف ميکند و هم موجب سقط جنين است. اگر براي خوشبو شدن دهان ميخواهد استفاده کند صرفا بجود و بياندازد بيرون ولي اگر قورت دهد ضررهاي فوق دارد.

14.گل خار مريم. زن حامله گل خارمريم نبايد مصرف کند.

15. زعفران نبايد زياد بخورد

16. دارچين

17. گل پر

18. باقلا.

19. زيره سبز

20.زير سياه

21.سياه دانه

22. بار سنگين برداشتن(بيشتر از 3 کيلو)

23. کفش پاشنه بلند پوشيدن(بيشتر از 2 سانت نبايد باشد) زيرا شيب زاويه اي قوص کمر بيشتر ميشود.

24. روي پنجه پاه بلند شدن و دست را کشيدن تا بخواهد از روي کمد چيزي را بردارد. اين کار موجب ميشود که جاي بچه کوچک شود.

25. در شب اول، نيمه و آخر ماه هاي قمري نزديکي کردن. خيلي احتمال سقط جنين زياد است.

26. اگر رشد جنين کم باشد مخصوصا در ماه دوم وسوم بارداري احتمال سقط جنين زياد است.

27. کم بودن اسپرم مرد.

28. حاملگي پوچ(بچه خوره) يا مول.

29. بالا بودن غلظت خون(غلظت خون کل بدن يا غلظت خون بين جدار رحم، بند ناف و...)

30. پاره شدن کيسه آب يا کمبود شديد آب کيسه يا مشيمه که بچه در آن شناور است.