صفحه ویدیو را بصورت کامل باز کنید.

 

چند راه عملی موثر برای کوچک کردن غبغب که موجب زیبایی و کاهش درد در ناحیه گردن می شود.

 

این ویدیو را ببنید تا متوجه شوید چگونه میتوان غبغب را مخصوصا در بانوان کوچک کرد.

 

تمرین اول:فک پایین را به جلو کشیده و سپس به عقب برگردانید،این کار را 10 مرتبه تکرار کنید.

 

تمرین دوم:لبها را به طرف جلو و بصورت حرف (o) کنید و در این حالت 5 ثانیه نگه دارید و این تمرین را 10 بار تکرار کنید.

 

تمرین سوم:کف دست خود را روی پیشانی قرار داده و سر و گردن خود را به طرف بالا و پایین حرکت ندهید بلکه کمی به طرف جلو و عقب فشار دهید.این کار را 5 بار تکرار کنید و در هر مرتبه 10 ثانیه.

 

تمرین چهارم:دستها را پشت سر قرار داده،سر و گردن را به طرف روبرو نگه داشته و در هر 10 ثانیه 2 تا 4 مرتبه سر و گردن را عقب جلو کنید. این روش را نیز 10 مرتبه و در هر مرتبه 10 ثانیه تکرار کنید.

 

تمرین پنجم:سر خود را به عقب بندازید و دهان را باز کنید.در همین حالت که هستید و دهان باز است،فک پایین را به طرف جلو بکشید و در این حالت 10 ثانیه بمانید. 5 مرتبه تکرار کنید.

چند راه عملی موثر برای کوچک کردن غبغب که موجب زیبایی و کاهش درد در ناحیه گردن می شود.

 

این ویدیو را ببنید تا متوجه شوید چگونه میتوان غبغب را مخصوصا در بانوان کوچک کرد.

 

تمرین اول:فک پایین را به جلو کشیده و سپس به عقب برگردانید،این کار را 10 مرتبه تکرار کنید.

 

تمرین دوم:لبها را به طرف جلو و بصورت حرف (o) کنید و در این حالت 5 ثانیه نگه دارید و این تمرین را 10 بار تکرار کنید.

 

تمرین سوم:کف دست خود را روی پیشانی قرار داده و سر و گردن خود را به طرف بالا و پایین حرکت ندهید بلکه کمی به طرف جلو و عقب فشار دهید.این کار را 5 بار تکرار کنید و در هر مرتبه 10 ثانیه.

 

تمرین چهارم:دستها را پشت سر قرار داده،سر و گردن را به طرف روبرو نگه داشته و در هر 10 ثانیه 2 تا 4 مرتبه سر و گردن را عقب جلو کنید. این روش را نیز 10 مرتبه و در هر مرتبه 10 ثانیه تکرار کنید.

 

تمرین پنجم:سر خود را به عقب بندازید و دهان را باز کنید.در همین حالت که هستید و دهان باز است،فک پایین را به طرف جلو بکشید و در این حالت 10 ثانیه بمانید. 5 مرتبه تکرار کنید.

 

 

ترجمه و تدوین: سایت راسخین.